legal

Kasutamistingimused

Privaatsuspoliitika

Isikuandmete kogumisel, kasutamisel ja töötlemisel järgib Moller Baltic Import SE (Volkswageni importija Balti riikides) Läti Vabariigis kehtivat isikuandmete kaitse seadust.

Kogutakse järgnevaid andmeid: nimi, kontaktinfo (telefon, e-post). Kogutud isikuandmeid kasutatakse ühenduse võtmiseks seoses taotluses näidatud küsimustega, toodete ja teenuste analüüsimiseks ja parandamiseks, tugiteenuste osutamiseks.

Klientide isikuandmeid kogutakse järgnevatest allikatest:

  • taotluste täitmise käigus käesoleval kodulehel esitatud teave;
  • käesoleval kodulehel uudiste saajate nimekirjaga liitumisega;
  • Volkswageni üritustel osalemise käigus esitatud kontaktid;
  • teave toodete müügi kohta Volkswageni esindajatelt;
  • avalikest andmebaasidest (registritest) saadud teave.

Moller Baltic Import SE ei kogu ega taotle isikuandmeid kolmandatelt osapooltelt. Moller Baltic Import SE ei kogu selliseid klientide isikuandmeid, mis loetakse Isikuandmete kaitse seaduse mõistes tundlikeks.

Klientidelt saadud andmeid töödeldakse Euroopa Majanduspiirkonna riikides. Andmetöötlust teostavad Moller Baltic Import SE või kolmandad osapooled, mis tegutsevad Moller Baltic Import SE huvides ning mida puudutavad käesoleva eeskirja nõuded.

Vastavalt eespool nimetatule võidakse klientide isikuandmeid edastada järgnevatele kolmandatele osapooltele:

  • Volkswagen AG;
  • Volkswagen esindajatele Lätis;
  • maksu- ja tolliteenistusele, politseile ja teistele riigiasutustele nende jaoks vajalikus mahus ning vastavalt seadusele.

Sõltumata sellest, kuhu või kellele isikuandmeid edastatakse või kus võimaldatakse neile ligipääs, tagab Moller Baltic Import SE Läti Vabariigis kogutud isikuandmete kaitset vastavalt isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetele.

Käesolevaga kinnitab Moller Baltic Import SE, et ei luba kogutud isikuandmete avalikku kasutamist.

Käesolevaga Moller Baltic Import SE kinnitab, et isikuandmeid töödeldakse vastavalt seaduslikkuse, sihipärasuse, minimalismi, kasutuse piiramise, andmete kvaliteedi, ohutuse ja individuaalse osaluse põhimõttetele.

Kliendil on õigus mis tahes ajal oma nõusolek andmete töötlemiseks tagasi võtta (teadvustades, et Moller Baltic Import SE ja Volkswageni esindajatel on endiselt õigus töödelda esitatud isikuandmeid selleks, et tagada seaduses sätestatud kohustuste täitmist), samuti taotleda mis tahes isikuandmete osa uuendamist, muutmist või kustutamist.

Kui te ei soovi teie andmete kasutatamist eelnevalt kirjeldatud viisil, palume saata meile taotlus vabas vormis e-posti aadressile info@volkswagen.lv

Klient kinnitab, et on käeoleva eeskirjaga tutvunud ning nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse, töödeldakse ja saadetakse edasi käesolevas eeskirjas sätestatud korras.

Kaubamärgid

Kõik käesoleval internetilehel olevad kaubamärgid, logod ja teeninduse märgid on Volkswageni, Moller Baltic Import SE või kolmandate isikute omand. Neid on keelatud kasutada, pidevalt alla laadida, koppida või levitada mis tahes viisil eelneva kirjaliku Moller Baltic SE Import või vastava kolmanda isiku loata.

Vastutuse piirang

Moller Baltic Import SE ei võta vastutust mis tahes otsese, kaudse, seotud, lähtuva või erilise kahju eest, mis on tekkinud või võib tekkida seoses Volkswageni kodulehe avamise või kasutamisega, sealhulgas (kuid mitte ainult) kadu või kahju, mis on tekkinud viiruste mõjul teie riistavarale, samuti tuleneda teie tuginemisest Volkswageni internetilehel leitavale teabele.

Moller Baltic Import SE jätab õigust mis tahes hetkel vatsavalt olukorrale muuta käesolevat eeskirja ning käesolevaga palutakse teid külastama käesolevat lehte ning lugeda kasutuseeskirja igakordsel käesoleva internetilehekülje külastamisel.