Privaatsuspoliitika

1.  Vastutav töötleja ja kontaktandmed

Need on Moller Baltic Import SE, registrikood 40103176283, aadress Riia, Duntes 3, LV-1013, (edaspidi: meie) privaatsus- ja küpsiste poliitika (edaspidi: poliitika).

Selle eesmärk on selgitada andmesubjektidele, kuidas me isikuandmeid töötleme, läbipaistval viisil teha selgeks protseduurid ja meetmed andmesubjektide õiguste tagamiseks ning kirjeldada muid isikuandmete kaitsega seotud küsimusi. Selle eesmärk on ka tagada, et andmesubjektid saaksid kasutada oma seadusest tulenevaid õigusi lihtsal, juurdepääsetaval ja arusaadaval viisil. Kuna isikuandmete kaitse alaste õigusaktidega seatakse üldeesmärk tagada üksikisikute privaatsus ja ainus viis selle eesmärgi täitmise tagamiseks on muuta isikuandmete kaitse era- ja avaliku sektori tegevuse lahutamatuks osaks, tagame, et kõik isikuandmed, mide töötleme, on piisavalt kaitstud ja turvalised. Asjakohane kaitse hõlmab vajalike tehniliste ja korralduslike vahendite kasutamist ning isikuandmete töötlemist vastavalt õiguslikule raamistikule.

Poliitika on välja töötatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusele (EL) 2016/679
füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning
direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)Ava väline link
(edaspidi: määrus), samuti isikuandmete kaitse seaduseleAva väline link ja muudele õigusaktidele, millega reguleeritakse isikuandmete töötlemise küsimusi.

Käesolevas poliitikas kasutatavad mõisted ja nende tähendus on samad, mis määruse artiklis 4 esitatud määratlustes.

Soovitame kõikidel andmesubjektidel poliitikat aeg-ajalt hoolikalt lugeda, et saada ajakohast teavet isikuandmete töötlemise protsesside kohta, mida meie kui vastutavad töötlejad teostame, kuna need võivad aja jooksul muutuda.

Meie kontaktandmed isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes: andmekaitse@moller.eeAva meililink, samuti punktis nr. 1 märgitud vastutava töötleja juriidiline aadress. Seda kontaktteavet kasutades saate esitada küsimusi isikuandmete töötlemise kohta, esitada taotluse oma õiguste kasutamiseks või teatada võimalikest isikuandmetega seotud rikkumistest.

Teavet küpsistega seotud andmete töötlemise kohta leiate meie küpsiste poliitikast.

2. Üldtingimused ja isikuandmete kategooriad

Poliitika kehtib järgmistele andmesubjektide rühmadele (edaspidi kõik koos: kliendid, teie):

 1. füüsilised isikud – meie kliendid (sh potentsiaalsed, endised ja praegused);
 2. meie autosalongide, kontorite ja muude ruumide külastajad, sealhulgas need, kelle puhul teostatakse videovalvet;
 3. meie veebisaitide külastajad;
 4. isikud, kelle isikuandmeid töödeldakse sotsiaalvõrgustikes seoses meie korraldatud turundustegevusega.

Poliitika kehtib andmete töötlemisel sellest sõltumata, millises vormis ja/või keskkonnas kasutaja oma isikuandmeid esitab (veebisaidil, paberkujul, elektrooniliselt või telefoni teel).

Oma äritegevuse osana töötleme peamiselt järgmisi klientide isikuandmete kategooriaid:

Nr.

Kategooria

Andmekategooriasse kuuluvate andmete näited

1

Identifitseerimisandmed

eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, isikukood/identifitseerimisnumber, juhiloa number (proovisõidu lepingutes)

2

Elukoha andmed

aadress, elukoht

3

Kontaktandmed

telefon, e-post, deklareeritud aadress, elukoha aadress

4

Sõiduki teave

mark, mudel, riiklik registreerimis- ja VIN-number, läbisõit, fotod, teave kahjustuste kohta, omanik, valdaja, värv, teave remonditööde kohta (number, teostamise aeg), kindlustustingimused, kütusekulu

5

Maksmisega seotud teave

kontonumber, makseasutus/krediidiasutus, raha päritolu, töökoht, maksevaluuta

6

Videovalve abil saadud teave

digitaalne pilt ja sellega seotud teave

7

Teave, mida töödeldakse veebisaidi külastamise korral ning veebisaidil pakutavate teenuste ja funktsioonide osutamiseks

IP-aadress, võrgu- ja asukohaandmed ning muu teave, mille töötlemisele annate nõusoleku veebisaidi külastamisel, sealhulgas küpsised; teavet teie tegevuse kohta meie veebisaidil saame ka muudest allikatest, nagu partnerid ja reklaamijad

8

Teave, mida töödeldakse sotsiaalvõrgustikes

sotsiaalvõrgustiku profiil ja selles sisalduv avalikult kättesaadav teave

9

Teave, mille meile ise esitate

kui võtate meiega ühendust, näiteks esitades küsimuse, säilitame kogu asjakohase teabe, sealhulgas suhtluse sisu

10

Teave, mida töödeldakse seoses teenuste ostmise või osutamisega

teave saadud teenuste ja/või ostude kohta (sisu)

1

Identifitseerimisandmed

2

Elukoha andmed

3

Kontaktandmed

4

Sõiduki teave

5

Maksmisega seotud teave

6

Videovalve abil saadud teave

7

Teave, mida töödeldakse veebisaidi külastamise korral ning veebisaidil pakutavate teenuste ja funktsioonide osutamiseks

8

Teave, mida töödeldakse sotsiaalvõrgustikes

9

Teave, mille meile ise esitate

10

Teave, mida töödeldakse seoses teenuste ostmise või osutamisega

3. Isikuandmete kogumise allikad

Me võime koguda teie isikuandmeid peamiselt järgmistel viisidel:

Nr.

Liik

Näited

1

Te esitate isiklikult isikuandmeid töötlemiseks, sealhulgas oma tegevuse kaudu ja nõusoleku andmise kaudu selliste isikuandmete töötlemiseks

Näiteks meie veebisaiti külastades ja/või meie pakutavaid tööriistu kasutades (mobiilirakendused), küsimusi esitades või muul viisil meiega suheldes, näiteks kirjutades meie või meie töötajate hallatavatele e-posti aadressidele või kasutades muul viisil meie teenuseid, sealhulgas füüsiliselt meie esinduses või kasutades sõiduki süsteeme.

2

Me saame andmeid avalikult kättesaadavast teabest

Näiteks vaadates avalikult kättesaadavaid registreid, küsides teavet nende registrite pidajatelt (ametiasutustelt) või kasutades vabalt kättesaadavat teavet eri allikatest

3

Teatud juhtudel võime isikuandmeid koguda ka teistelt subjektidelt, näiteks teistelt juriidilistelt või füüsilistelt isikutelt, samuti riigiasutustelt, sealhulgas kohtutelt ja õiguskaitseasutustelt.

Näiteks kui teenuse osutamine on seotud kindlustusjuhtumiga või meie teenuse saamiseks olete kaasanud kolmanda isiku, näiteks krediidiasutuse; ka sel viisil võime saada isikuandmeid teistelt rühmadelt või seotud isikutelt, et osutada teile teenuseid

1

Te esitate isiklikult isikuandmeid töötlemiseks, sealhulgas oma tegevuse kaudu ja nõusoleku andmise kaudu selliste isikuandmete töötlemiseks

2

Me saame andmeid avalikult kättesaadavast teabest

3

Teatud juhtudel võime isikuandmeid koguda ka teistelt subjektidelt, näiteks teistelt juriidilistelt või füüsilistelt isikutelt, samuti riigiasutustelt, sealhulgas kohtutelt ja õiguskaitseasutustelt.

Kui esitate oma vabal valikul meile oma isikuandmeid, arvestage palun asjaomaste isikuandmete esitamise eesmärgiga ja jälgige selle eesmärgi saavutamiseks vajalikku ja edastatud isikuandmete hulka. Palume teil esitada isikuandmeid ainult ulatuses, mis on kõnealuse kirja, taotluse või küsimuse jaoks vajalik, ning eelkõige hoiduma oma isikukoodi, tervise- ja muude eriliste (konfidentsiaalsete) andmete, finantsandmete, muude liigsete või antud küsimuse jaoks ebaoluliste isikuandmete esitamisest.

4. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Oma äritegevuse osana töötleme peamiselt järgmisi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

Nr.

Eesmärk

Näited

1

Teenuste osutamine ja kaupade müük

 • kliendi tuvastamine
 • lepingu ettevalmistamine ja sõlmimine
 • kaupade tarnimine ja teenuste osutamine (lepinguliste kohustuste täitmiseks)
 • uute kaupade ja teenuste arendamine
 • kaupade ja teenuste reklaam ja levitamine või ärilised eesmärgid
 • klienditeenindus
 • kaebuste või pretensioonide läbivaatamine
 • klientide hoidmine, lojaalsuse tõstmine, rahulolu mõõtmine
 • arvelduste haldamiseks
 • veebisaitide ja mobiilirakenduste hooldus ja täiustamine
 • turundustegevus, sealhulgas kommertsteadaannete edastamine

2

Ettevõtte tegevuse planeerimine ja analüüs

 • äritegevuse tagamine

3

Klientide ohutus, ettevõtte vara kaitsmine

 • infoturve
 • IT-süsteemide ohutus
 • töötajate ohutus
 • vara ohutus

4

Muud erieesmärgid, milleks enamasti saadakse kliendi nõusolek või pakutakse sellest keeldumist

 • näiteks kommertsteadaannete edastamine või küpsiste paigaldamine