Privaatsuspoliitika

1.  Vastutav töötleja ja kontaktandmed

Need on Moller Baltic Import SE, registrikood 40103176283, aadress Riia, Duntes 3, LV-1013, (edaspidi: meie) privaatsus- ja küpsiste poliitika (edaspidi: poliitika).

Selle eesmärk on selgitada andmesubjektidele, kuidas me isikuandmeid töötleme, läbipaistval viisil teha selgeks protseduurid ja meetmed andmesubjektide õiguste tagamiseks ning kirjeldada muid isikuandmete kaitsega seotud küsimusi. Selle eesmärk on ka tagada, et andmesubjektid saaksid kasutada oma seadusest tulenevaid õigusi lihtsal, juurdepääsetaval ja arusaadaval viisil. Kuna isikuandmete kaitse alaste õigusaktidega seatakse üldeesmärk tagada üksikisikute privaatsus ja ainus viis selle eesmärgi täitmise tagamiseks on muuta isikuandmete kaitse era- ja avaliku sektori tegevuse lahutamatuks osaks, tagame, et kõik isikuandmed, mide töötleme, on piisavalt kaitstud ja turvalised. Asjakohane kaitse hõlmab vajalike tehniliste ja korralduslike vahendite kasutamist ning isikuandmete töötlemist vastavalt õiguslikule raamistikule.

Poliitika on välja töötatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusele (EL) 2016/679
füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning
direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)Ava väline link
(edaspidi: määrus), samuti isikuandmete kaitse seaduseleAva väline link ja muudele õigusaktidele, millega reguleeritakse isikuandmete töötlemise küsimusi.

Käesolevas poliitikas kasutatavad mõisted ja nende tähendus on samad, mis määruse artiklis 4 esitatud määratlustes.

Soovitame kõikidel andmesubjektidel poliitikat aeg-ajalt hoolikalt lugeda, et saada ajakohast teavet isikuandmete töötlemise protsesside kohta, mida meie kui vastutavad töötlejad teostame, kuna need võivad aja jooksul muutuda.

Meie kontaktandmed isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes: andmekaitse@moller.eeAva meililink, samuti punktis nr. 1 märgitud vastutava töötleja juriidiline aadress. Seda kontaktteavet kasutades saate esitada küsimusi isikuandmete töötlemise kohta, esitada taotluse oma õiguste kasutamiseks või teatada võimalikest isikuandmetega seotud rikkumistest.

Teavet küpsistega seotud andmete töötlemise kohta leiate meie küpsiste poliitikast.

2. Üldtingimused ja isikuandmete kategooriad

Poliitika kehtib järgmistele andmesubjektide rühmadele (edaspidi kõik koos: kliendid, teie):

 1. füüsilised isikud – meie kliendid (sh potentsiaalsed, endised ja praegused);
 2. meie autosalongide, kontorite ja muude ruumide külastajad, sealhulgas need, kelle puhul teostatakse videovalvet;
 3. meie veebisaitide külastajad;
 4. isikud, kelle isikuandmeid töödeldakse sotsiaalvõrgustikes seoses meie korraldatud turundustegevusega.

Poliitika kehtib andmete töötlemisel sellest sõltumata, millises vormis ja/või keskkonnas kasutaja oma isikuandmeid esitab (veebisaidil, paberkujul, elektrooniliselt või telefoni teel).

Oma äritegevuse osana töötleme peamiselt järgmisi klientide isikuandmete kategooriaid:

Nr.

Kategooria

Andmekategooriasse kuuluvate andmete näited

1

Identifitseerimisandmed

eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, isikukood/identifitseerimisnumber, juhiloa number (proovisõidu lepingutes)

2

Elukoha andmed

aadress, elukoht

3

Kontaktandmed

telefon, e-post, deklareeritud aadress, elukoha aadress

4

Sõiduki teave

mark, mudel, riiklik registreerimis- ja VIN-number, läbisõit, fotod, teave kahjustuste kohta, omanik, valdaja, värv, teave remonditööde kohta (number, teostamise aeg), kindlustustingimused, kütusekulu

5

Maksmisega seotud teave

kontonumber, makseasutus/krediidiasutus, raha päritolu, töökoht, maksevaluuta

6

Videovalve abil saadud teave

digitaalne pilt ja sellega seotud teave

7

Teave, mida töödeldakse veebisaidi külastamise korral ning veebisaidil pakutavate teenuste ja funktsioonide osutamiseks

IP-aadress, võrgu- ja asukohaandmed ning muu teave, mille töötlemisele annate nõusoleku veebisaidi külastamisel, sealhulgas küpsised; teavet teie tegevuse kohta meie veebisaidil saame ka muudest allikatest, nagu partnerid ja reklaamijad

8

Teave, mida töödeldakse sotsiaalvõrgustikes

sotsiaalvõrgustiku profiil ja selles sisalduv avalikult kättesaadav teave

9

Teave, mille meile ise esitate

kui võtate meiega ühendust, näiteks esitades küsimuse, säilitame kogu asjakohase teabe, sealhulgas suhtluse sisu

10

Teave, mida töödeldakse seoses teenuste ostmise või osutamisega

teave saadud teenuste ja/või ostude kohta (sisu)

1

Identifitseerimisandmed

2

Elukoha andmed

3

Kontaktandmed

4

Sõiduki teave

5

Maksmisega seotud teave

6

Videovalve abil saadud teave

7

Teave, mida töödeldakse veebisaidi külastamise korral ning veebisaidil pakutavate teenuste ja funktsioonide osutamiseks

8

Teave, mida töödeldakse sotsiaalvõrgustikes

9

Teave, mille meile ise esitate

10

Teave, mida töödeldakse seoses teenuste ostmise või osutamisega

3. Isikuandmete kogumise allikad

Me võime koguda teie isikuandmeid peamiselt järgmistel viisidel:

Nr.

Liik

Näited

1

Te esitate isiklikult isikuandmeid töötlemiseks, sealhulgas oma tegevuse kaudu ja nõusoleku andmise kaudu selliste isikuandmete töötlemiseks

Näiteks meie veebisaiti külastades ja/või meie pakutavaid tööriistu kasutades (mobiilirakendused), küsimusi esitades või muul viisil meiega suheldes, näiteks kirjutades meie või meie töötajate hallatavatele e-posti aadressidele või kasutades muul viisil meie teenuseid, sealhulgas füüsiliselt meie esinduses või kasutades sõiduki süsteeme.

2

Me saame andmeid avalikult kättesaadavast teabest

Näiteks vaadates avalikult kättesaadavaid registreid, küsides teavet nende registrite pidajatelt (ametiasutustelt) või kasutades vabalt kättesaadavat teavet eri allikatest

3

Teatud juhtudel võime isikuandmeid koguda ka teistelt subjektidelt, näiteks teistelt juriidilistelt või füüsilistelt isikutelt, samuti riigiasutustelt, sealhulgas kohtutelt ja õiguskaitseasutustelt.

Näiteks kui teenuse osutamine on seotud kindlustusjuhtumiga või meie teenuse saamiseks olete kaasanud kolmanda isiku, näiteks krediidiasutuse; ka sel viisil võime saada isikuandmeid teistelt rühmadelt või seotud isikutelt, et osutada teile teenuseid

1

Te esitate isiklikult isikuandmeid töötlemiseks, sealhulgas oma tegevuse kaudu ja nõusoleku andmise kaudu selliste isikuandmete töötlemiseks

2

Me saame andmeid avalikult kättesaadavast teabest

3

Teatud juhtudel võime isikuandmeid koguda ka teistelt subjektidelt, näiteks teistelt juriidilistelt või füüsilistelt isikutelt, samuti riigiasutustelt, sealhulgas kohtutelt ja õiguskaitseasutustelt.

Kui esitate oma vabal valikul meile oma isikuandmeid, arvestage palun asjaomaste isikuandmete esitamise eesmärgiga ja jälgige selle eesmärgi saavutamiseks vajalikku ja edastatud isikuandmete hulka. Palume teil esitada isikuandmeid ainult ulatuses, mis on kõnealuse kirja, taotluse või küsimuse jaoks vajalik, ning eelkõige hoiduma oma isikukoodi, tervise- ja muude eriliste (konfidentsiaalsete) andmete, finantsandmete, muude liigsete või antud küsimuse jaoks ebaoluliste isikuandmete esitamisest.

4. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Oma äritegevuse osana töötleme peamiselt järgmisi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

Nr.

Eesmärk

Näited

1

Teenuste osutamine ja kaupade müük

 • kliendi tuvastamine
 • lepingu ettevalmistamine ja sõlmimine
 • kaupade tarnimine ja teenuste osutamine (lepinguliste kohustuste täitmiseks)
 • uute kaupade ja teenuste arendamine
 • kaupade ja teenuste reklaam ja levitamine või ärilised eesmärgid
 • klienditeenindus
 • kaebuste või pretensioonide läbivaatamine
 • klientide hoidmine, lojaalsuse tõstmine, rahulolu mõõtmine
 • arvelduste haldamiseks
 • veebisaitide ja mobiilirakenduste hooldus ja täiustamine
 • turundustegevus, sealhulgas kommertsteadaannete edastamine

2

Ettevõtte tegevuse planeerimine ja analüüs

 • äritegevuse tagamine

3

Klientide ohutus, ettevõtte vara kaitsmine

 • infoturve
 • IT-süsteemide ohutus
 • töötajate ohutus
 • vara ohutus

4

Muud erieesmärgid, milleks enamasti saadakse kliendi nõusolek või pakutakse sellest keeldumist

 • näiteks kommertsteadaannete edastamine või küpsiste paigaldamine

1

Teenuste osutamine ja kaupade müük

2

Ettevõtte tegevuse planeerimine ja analüüs

3

Klientide ohutus, ettevõtte vara kaitsmine

4

Muud erieesmärgid, milleks enamasti saadakse kliendi nõusolek või pakutakse sellest keeldumist

Igal juhul töötleme meie valduses olevaid isikuandmeid ainult siis, kui nende isikuandmete töötlemiseks on tuvastatav sõnaselge eesmärk ja töötlemine põhineb ühel (ühel või mitmel) järgmistest õiguslikest alustest.

5. Õiguslik alus

Oma äritegevuse osana töötleme isikuandmeid peamiselt järgmistel õiguslikel alustel:

Nr.

Õiguslik alus

Selgitus

1

Lepingu sõlmimine ja täitmine

 • andmetöötlus, mida tehakse lepingueelsete toimingute tegemiseks ning meie ja teie vahelise lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks

2

Õigusaktide nõuete järgimine

 • andmetöötlus, mis toimub seoses erinevates õigusaktides meile kehtivate juriidiliste kohustuste täitmisega

3

Õigustatud huvid

 • äritegevuse teostamine
 • kliendi identiteedi kontrollimine enne teatavate kaupade või teenuste ostmist
 • lepinguliste kohustuste täitmise tagamine
 • klientide taotluste ja avalduste säilitamine seoses kaupade ostmise ja teenuste osutamisega
 • klientide püsikliendikaartide väljastamine ja haldamine
 • toimingud klientide ligimeelitamiseks ja/või hoidmiseks
 • klientide andmebaasi segmentimine teenuste tõhusamaks osutamiseks
 • toodete ja teenuste kujundamine ja arendamine
 • oma kaupade ja teenuste reklaamimine, saates kommertsteadaandeid
 • muude teadaannete saatmine lepingu täitmise edenemise ja lepingu täitmisega seotud sündmuste kohta, samuti klientide küsitluste korraldamine kaupade ja teenuste ning nende kasutamise kohta
 • ettevõttevastase pettuse vältimine
 • juhtimise, finants- ja äriarvestuse ning analüüsi tagamine
 • ettevõtte tõhusate juhtimisprotsesside tagamine
 • teenuste kvaliteedi tagamine ja parandamine
 • maksete haldamine
 • videovalve äri/isikute/vara ohutuse tagamiseks
 • avalikkuse teavitamine oma tegevusest

4

Teie nõusolek

 • Andmete töötlemine teie väljendatud aktiivsel nõusolekul, sealhulgas meiega ühenduse võtmisel ja teie isikuandmete edastamisel või muude aktiivsete toimingute tegemisel*
 • Klient annab nõusoleku isikuandmete töötlemiseks, mille õiguslik alus on nõusolek (näiteks kommertsteadaannete vastuvõtmine, isikuandmete analüüs, kliendikaartide saamine) kohapeal kirjalikult, meie veebisaidil ja mobiilirakendustes või muus kohas, kus korraldame turundustegevusi;
 • kliendil on õigus andmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta samal viisil, nagu see anti. Sellisel juhul ei toimu konkreetsel eesmärgil andmete edasist töötlemist eelnevalt antud nõusoleku alusel. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmetöötlust, mida tehti ajal, mil kliendi nõusolek kehtis. Nõusoleku tagasivõtmine ei peata andmete töötlemist muudel õiguslikel alustel.

5

Füüsiliste isikute eluliste huvide kaitse

 • andmetöötlus, mis toimub erandjuhtudel andmesubjekti või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks

1

Lepingu sõlmimine ja täitmine

2

Õigusaktide nõuete järgimine

3

Õigustatud huvid

4

Teie nõusolek

5

Füüsiliste isikute eluliste huvide kaitse

6. Isikuandmete töötlemine otseturunduse raames

Mõnel juhul võime teie isikuandmeid töödelda ka otseturunduse osana. Otseturunduse osana võime e-posti teel teile saata:

 1. teavet uudiste, meie pakkumiste jms kohta;
 2. kutseid osalema meie ja meie partnerite korraldatud üritustel, sealhulgas saata nende sündmustega seotud kokkuvõtteid ja järeldusi;
 3. kutseid osalema erinevates küsitlustes, intervjuudes jne;
 4. kutseid tagasisidevormide täitmiseks jne.

Samal ajal palume teil arvestada sellega, et töötleme teie isikuandmeid otseturunduse raames ainult kahel juhul:

 1. kui on eelnevalt saadud selleks teie sõnaselge nõusolek (st olete registreerunud otseturundusteadete vastuvõtmiseks ja esitanud sel viisil oma isikuandmed (e-posti aadress, eesnimi, perekonnanimi) – nn opt-in-põhimõte), või
 2. kui olete juba meie klient, kes ei ole sõnaselgelt esitanud vastuväiteid teie varem esitatud isikuandmete (e-post, eesnimi, perekonnanimi) töötlemise kohta meie poolt pakutavate sarnaste teenuste otseturundussõnumite saamiseks (st kasutame sellisel juhul teie e-posti aadressi, mille te olete varem äritegevuse raames esitanud – nn soft opt-in-põhimõte).

Samuti palume teil arvestada, et teil on võimalik otseturundussõnumite saamisest igal ajal loobuda. Seda saab teha järgmistel viisidel:

 1. vastavas otseturunduse aruandes märgitud tasuta võimaluse valimine;
 2. kirjutades aadressile: andmekaitse@moller.eeAva meililink või punktis nr. 1 märgitud vastutava töötleja juriidilisele aadressile.

7. Isikuandmete töötlemise ohutus ja kaitse

Töötleme kliendiandmeid kaasaegse tehnoloogia abil, võttes arvesse olemasolevaid privaatsusriske ning meile kättesaadavaid organisatsioonilisi, rahalisi ja tehnilisi ressursse.

Isikuandmete vastutava töötlejana tagame:

 1. isikuandmete konfidentsiaalsuse, kindlustades, et isikuandmeid töötlevad (sealhulgas saavad neile juurdepääsu) ainult isikud, kes vajavad neid ametikohustuste täitmiseks. Meie esindajad, kes käsitlevad oma igapäevase töö käigus isikuandmeid sisaldavat teavet, on koolitatud isikuandmete kaitsemeetmete osas ja on lepinguliselt võtnud konfidentsiaalsuse kohustuse;
 2. asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed isikuandmete kaitseks. Sellised meetmed, võttes arvesse tehnika taset, rakendamise kulusid ning töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti erineva tõenäosuse ja raskusastmega ohte füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele, hõlmavad võimalusel näiteks isikuandmete pseudonümiseerimist, andmete minimeerimist, füüsilisi ja loogilisi andmekaitsemeetmeid töökeskkonnas, varundamist jne;
 3. ainult kontrollitud, litsentsitud ja värskendatud tarkvara. Vaatame korrapäraselt üle, uuendame ja täiustame oma tehnilist ja organisatsioonilist korraldust;
 4. andmete ohutuse, sealhulgas järgmised tehnilised lahendused: andmete krüptimine (SSL), tulemüürid, sissetungimiskaitse ja tuvastustarkvara;
 5. sertifitseeritud isikuandmete kaitse spetsialistide kaasamise isikuandmete töötlemisse ja isikuandmete kaitsemeetmete rakendamisse.

8. Automatiseeritud otsuste tegemine

Saame kliendi suhtes langetada otsuseid automaatiseeritud viisil. Automaatiseeritud otsuste tegemist, millel on kliendile õiguslikud tagajärjed (näiteks kliendi taotluse kinnitamine või tagasilükkamine), võib teha ainult meie ja kliendi vahelise lepingu sõlmimise või täitmise ajal või kliendi sõnaselge nõusoleku alusel.

9. Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad ja edastamine

Me ei avalikusta kolmandatele isikutele teenuste osutamise ja lepingu kehtivuse ajal saadud teavet, sealhulgas teavet saadud kaupade ja teenuste kohta, välja arvatud:

 1. vastavalt kliendi sõnaselgele ja ühemõttelisele nõusolekule;
 2. pädevatele järelvalveasutustele õigusaktides sätestatud korras ning ulatuses;
 3. meie õigustatud huvide kaitseks välistes õigusaktides määratud juhtudel, näiteks pöördudes kohtusse või teistesse riigiasutustesse meie õigustatud huve rikkunud isiku vastu.

Me ei edasta isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul, kui selliseks edastamiseks on õiguslik alus ja isikuandmete töötlemise eesmärk ei ole eelnevalt kindlaks määratud ning kui nimetatud kolmandad isikud, võttes arvesse nende töötlemise tüüpi, ulatust ja eesmärke, aga ka erinevaid riskide võimalikkuse ja tõsiduse astmeid seoses füüsiliste isikute õiguste ja vabadustega, ei suuda läbipaistval viisil tagada piisavaid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada ja olla suuteline tõendama, et isikuandmete töötlemine toimub kooskõlas seaduste ja määrustega, ja/või ei anna piisavat kinnitust, et isikuandmete töötlemise turvalisus ja andmesubjektide õiguste austamine on tagatud.

Isikuandmeid võidakse edastada erinevatel isikuandmete töötlemise eesmärkidel:

 1. meie töötajatele või spetsiaalselt selleks volitatud isikutele;
 2. kohalikele omavalitsusasutustele, kohtutele, õiguskaitseasutustele nende isikute põhjendatud taotlusel seaduses sätestatud korras ja ulatuses;
 3. isikuandmete töötlejatele, sõlmides asjakohased andmetöötluslepingud;
 4. teatud juhtudel ka koostööpartneritele (näiteks advokaadid, audiitorid, raamatupidajad), kes on seotud meie tegevuse korraldamise ja tagamisega;
 5. muudele kontserni või erinevate teenuste ja toodete pakkumisega seotud partnerfirmadele (sh nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt, nagu importijad, tehased, edasimüüjad, sertifitseeritud teeninduspartnerid ja muud lepingupartnerid) Volkswageni või Audi kaubamärgi väärtusahelas, näiteks selleks et:
 • a) osutada pakutavate teenuste ja pakutavate toodete suhtes kõrgeima võimaliku kvaliteediga müügijärgset teenindust;
 • b) osutada muid teenuseid, mis on seotud teie auto, selle tarvikute ja kasutuskogemusega;
 • c) tagada veebisaidi ja pakutavate teenuste toimimine;
 • d) hoida kliendisuhteid.
 • e) täita meile kui vastutavale töötlejale komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 2021/392 pandud juriidilisi kohustusi, millega alates 1. jaanuarist 2021 registreeritud sõidukite, mis on varustatud kütuse- ja/või energiaseireseadmetega (edaspidi „tarbimisandmed“), kütusekulu ja läbisõidu arvestusandmed (tuntud kui parda kütusekulu seireandmed), loetakse sõiduki üleandmisel mõnda meie teenindusse ja saadetakse koos sõiduki VIN-numbriga tootjale, kes seejärel edastab need andmed Euroopa Komisjonile.

10. Andmete edastamine kolmandatesse riikidesse

Me ei edasta isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (väljapoole Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda).

Samal ajal võivad meile teenuseid, sealhulgas isikuandmete pilvesalvestust pakkuvad Microsoft Ireland Operations Limited ja Amazon Web Services, Inc. edastada isikuandmeid riikidesse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, kus Microsoft Corporation ja Amazon.com, Inc. või mõni nende alamtöötleja tegutseb. Microsoft Corporationi ja Amazon.com Inc.-i poolne andmete edastamine toimub vastavalt määruse V peatükile ELi pädeva organisatsiooni kehtestatud tüüplepinguklauslite kaudu koos täiendavate tehniliste ja organisatsiooniliste korraldustega. Andmete edastamise ning kasutatavate tehniliste ja organisatsiooniliste korralduste üksikasjad leiate Microsoft Corporationi andmekaitsepoliitikast, mis on kättesaadav siitAva väline link, ning Amazon Web Services, Inc.-i (Amazon.com, Inc.) privaatsuspoliitikast, mis on kättesaadav siitAva väline link.

11. Säilitamise aeg

Me säilitame ja töötleme klientide isikuandmeid seni, kuni kehtib vähemalt üks järgmistest kriteeriumidest:

 1. ainult seni, kuni kehtib kliendiga sõlmitud leping või osutatakse teenust;
 2. andmed on vajalikud eesmärgil, milleks need koguti;
 3. kuni kliendi avaldus on täielikult läbi vaadatud ja/või täidetud;
 4. kuni välistes õigusaktides määratud korras võime meie või klient realiseerida oma õigustatud huve (näiteks esitada vastuväiteid või esitada hagi kohtusse);
 5. kuni meil on siduv juriidiline kohustus andmeid säilitada;
 6. kuni kehtib kliendi nõusolek vastavate isikuandmete töötlemiseks, kui ei ole muud õiguslikku alust andmetöötluseks.

Allpool on esitatud mõned levinumate andmekategooriate võimalikud tähtajad:

Nr.

Positsioon

Säilitamise aeg

1

Teave ostu kohta:

säilitame teavet teie uute või kasutatud autode ostmise kohta või pärast meie teeninduse külastamist 5 aastat, kui seaduses ei nõuta teisiti.

2

Kontaktandmed ja kontaktandmed turundusmeetmetest:

6 kuud

3

Meie suhtlus:

2 aastat või seni, kuni kestab kliendisuhe.

4

Teave, mida saame, kui kasutate Volkswageni ja Audi sõidukeid

3 month

5

Osalemine kliendirahulolu uuringutes

Uurige igat konkreetset uuringut (CEM) enne selle täitmist.

6

Teave turundusuuringutest, milles otsustate mitte anonüümseks jääda

Uurige igat konkreetset uuringut enne selle täitmist.

7

Tarbimisandmed

Säilitatakse kuni tootjale üleandmiseni.

1

Teave ostu kohta:

2

Kontaktandmed ja kontaktandmed turundusmeetmetest:

3

Meie suhtlus:

4

Teave, mida saame, kui kasutate Volkswageni ja Audi sõidukeid

5

Osalemine kliendirahulolu uuringutes

6

Teave turundusuuringutest, milles otsustate mitte anonüümseks jääda

7

Tarbimisandmed

Pärast ülaltoodud tingimuste lõppemist kustutatakse kliendi isikuandmed.

12. Teie kui kliendi õigused

Teil on õigus saada õigusaktides täpsustatud teavet seoses oma andmete töötlemisega.

Samuti on teil vastavalt õigusaktidele õigus nõuda meilt juurdepääsu teie isikuandmetele, samuti nõuda meilt nende täiendamist, parandamist või kustutamist või piirata töötlemist seoses kliendiga või õigus esitada töötlemisele vastuväiteid (sealhulgas isikuandmete töötlemisele, mis põhineb meie õigustatud huvidel), samuti õigus andmete teisaldatavusele.

Need õigused on teostatavad niivõrd, kuivõrd andmete töötlemine ei tulene meie kehtivate seaduste ja määrustega sätestatud kohustustest, mida täidetakse avalikes huvides.

Oma õiguste kasutamise taotluse saate esitada järgmisel viisil:

 1. saates selle kirjalikult punktis nr. 1 märgitud vastutava töötleja juriidilisele aadressile.
 2. e-posti teel, allkirjastades selle turvalise elektroonilise allkirjaga ja saates e-posti aadressile – andmekaitse@moller.eeAva meililink

Pärast kliendi taotluse saamist oma õiguste kasutamise kohta kontrollime esmalt kliendi isikut, sealhulgas kasutame vajadusel õigust paluda kliendil selle kohta lisateavet esitada, seejärel hindame taotlust ja täidame selle vastavalt õigusaktidele. Meie vastus saadetakse kliendile posti teel tema poolt tähitud kirjas märgitud kontaktaadressile või turvalise elektroonilise allkirjaga e-posti aadressile (kui taotlus esitatakse turvalise elektroonilise allkirjaga), võimalusel arvestades kliendi valitud eelistatud suhtlusviisiga.

Kliendil on õigus tasuta saada koopia oma töödeldavate isikuandmetega. Sellise teabe vastuvõtmist ja/või kasutamist võidakse piirata, et vältida kahjulikku mõju teiste (sealhulgas meie töötajate) õigustele ja vabadustele.

Tagame andmetöötlus- ja kaitsenõuete täitmise vastavalt õigusaktidele ning kliendi vastuväidete korral võtame vastuväite lahendamiseks kasulikke meetmeid. Kui see aga ei õnnestu, on kliendil õigus pöörduda järelevalveasutuse – Eesti Andmekaitse inspektsiooni (Ava väline linkandmeinspektsiooni aadress on Tatari 39, Tallinn, kuid üksikasjalikku teavet saate veebisaidilt https://www.aki.ee/etAva väline link või helistades +372 627 4135 või kirjutades aadressile info@aki.ee) – poole, mis jälgib füüsiliste isikuandmete töötlemise meetmete vastavust Eesti õiguslikule raamistikule.

Saate kasutada kõiki ülaltoodud õigusi, saates päringu ja võttes meiega ühendust e-posti aadressil andmekaitse@moller.eeAva meililink või kirjutades meile punktis nr. 1 märgitud vastutava töötleja juriidilisele aadressile.Soovitame teil enne ametliku kaebuse esitamist meiega ühendust võtta, et leida oma probleemile kiirem ja tõhusam lahendus.

Oleme pühendunud isikuandmete õigsuse tagamisele ja loodame oma klientidele, tarnijatele ja teistele kolmandatele isikutele, kes edastavad isikuandmeid, et tagada edastatud isikuandmete täielikkus ja täpsus.

13. Lõppsätted

Meil on ühepoolne õigus käesolevat poliitikat muuta ja/või täiendada. Poliitika kehtiv versioon on alati veebisaidil saadaval. Säilitame poliitika varasemad versioonid, mis on samuti saadaval nimetatud veebisaidil.