privacy
privacy
privacy

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspõhimõtete eesmärk on anda füüsilisest isikust andmesubjektidele teavet isikuandmete töötlemise eesmärgi, õigusliku aluse, töötlemise mahu, andmete kaitse ja töötlemisaja kohta andmete hankimisel ning andmesubjekti andmete töötlemisel.

Vastutav töötleja ja tema kontaktandmed

Isikuandmete vastutav töötleja on Moller Baltic Import SE, registrikood 40103176283, juriidiline aadress Duntes iela 3, Riia LV-1013 (edaspidi: Moller Baltic Import).

Moller Baltic Importi kontaktaadress võimalikest isikuandmetega seotud rikkumistest teatamiseks on GDPR_Baltic@moller.lv. Oma õiguste teostamise taotluse võite esitada punkti 23 kohaselt.

Üldsätted

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Privaatsuspõhimõtteid kohaldatakse privaatsuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks järgmistele isikute kategooriatele (edaspidi koos: kliendid):

 • füüsilised isikud – Moller Baltic Importi kliendid (sealhulgas potentsiaalsed, endised ja olemasolevad kliendid);
 • Moller Baltic Importi autosalongide, büroode ja muude ruumide külastajad, sealhulgas need, kelle üle tehakse videovalvet;
 • Moller Baltic Importi hallatavate kodulehtede kasutajad;
 • isikud, kelle isikuandmeid töödeldakse sotsiaalvõrgustikes seoses Moller Baltic Importi korraldatud müügikampaaniatega.

Moller Baltic Import hoolib klientide privaatsusest ja isikuandmete kaitsest ning järgib klientide õigust, et nende isikuandmeid töödeldakse seaduslikult ja kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega: füüsiliste isikute andmete kaitse seadusega, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (edaspidi: üldmäärus) ning muude privaatsuse ja andmetöötluse vallas kohaldatavate õigusaktidega

Privaatsuspõhimõtted kehtivad andmetöötluse kohta olenemata sellest, millises vormis ja/või keskkonnas klient isikuandmeid esitab (kohapeal, Moller Baltic Importi kodulehel, pabervormingus või telefoni teel).

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Moller Baltic Import töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

Teenuste osutamiseks ja kaupade müügiks:

 • kliendi tuvastamiseks;
 • lepingu koostamiseks ja sõlmimiseks;
 • kaupade ja teenuste tarnimiseks (lepinguliste kohustuste täitmiseks);
 • uute kaupade ja teenuste arendamiseks;
 • kaupade ja teenuste reklaamimiseks ning levitamiseks ehk ärieesmärkidel;
 • klientide teenindamiseks;
 • vaidluste või pretensioonide lahendamiseks;
 • klientide hoidmiseks, lojaalsuse suurendamiseks, kliendirahulolu mõõtmiseks;
 • arvelduste haldamiseks;
 • võlgade tagasisaamiseks ja sissenõudmiseks;
 • kodulehtede ja mobiilirakenduste käitamiseks ning nende toimimise parandamiseks;

äritegevuse kavandamiseks ja analüüsimiseks;

klientide turvalisuse ja äriühingu vara kaitseks;

muudel spetsiifilistel eesmärkidel, mille kohta on saadud kliendilt nõusolek Moller Baltic Importile isikuandmete esitamisel.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Moller Baltic Import töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

 • lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, s.o lepingu sõlmimiseks kliendi taotluse alusel ja lepingu täitmise tagamiseks (lepingu all mõistetakse ka suulist kokkulepet kauba või teenuse ostmise kohta);
 • õigusaktide täitmiseks, s.o Moller Baltic Importile siduvates õigusaktides sätestatud kohustuste täitmiseks;
 • kliendi, s.o andmesubjekti nõusoleku alusel;
 • seaduslikes (õiguspärastes) huvides, s.o Moller Baltic Importi ja kliendi vahel kehtivate kohustuste või sõlmitud lepingu elluviimiseks või Moller Baltic Importi õiguspärastes (seaduslikes) huvides.

Moller Baltic Importi seaduslikud (õiguspärased) huvid on:

 • korraldada äritegevust;
 • kontrollida kliendi isikusamasust enne eri kaupade või teenuste soetamist;
 • tagada lepinguliste kohustuste täitmine;
 • säilitada klientide taotlusi ja avaldusi kaupade ostmiseks ja teenuste saamiseks;
 • väljastada ja hallata kliendikaarte;
 • teha toiminguid klientide võitmiseks ja/või hoidmiseks;
 • segmentida klientide andmebaasi teenuste tõhusamaks osutamiseks;
 • töötada välja ja arendada kaupu ja teenuseid;
 • reklaamida oma kaupu ja teenuseid, saates äriteateid;
 • saata muid teateid lepingu täitmise käigu ja lepingu täitmiseks oluliste tingimuste kohta ning teha kliendiküsitlusi kaupade, teenuste ja nende kasutamise kogemuse kohta;
 • vältida pettusi äriühingu vastu;
 • tagada äriühingu haldus, finants- ja äriarvepidamine ja -analüüs;
 • tagada tõhusad äriühingu haldusprotsessid;
 • tagada teenuste kvaliteet ja parandada seda;
 • hallata makseid;
 • korraldada videovalvet äri turvalisuse tagamiseks;
 • teavitada avalikkust oma tegevusest.

Isikuandmete töötlemine

Moller Baltic Import kasutab klientide andmete töötlemisel tänapäeva tehnoloogia võimalusi, võttes arvesse esinevaid privaatsusriske ning Moller Baltic Importile kättesaadavaid korralduslikke, rahalisi ja tehnilisi ressursse.

Moller Baltic Import võib teha automatiseeritud otsuseid klientide kohta. Klienti teavitatakse Moller Baltic Importi sellistest toimingutest eraldi, õigusaktide kohaselt.

Automatiseeritud otsuseid, mis põhjustavad klientidele õiguslikke tagajärgi (näiteks kliendi avalduse kinnitamine või tagasilükkamine), võib teha ainult Moller Baltic Importi ja kliendi vahelise lepingu sõlmimisel või täitmisel või kliendi sõnaselge nõusoleku korral.

Isikuandmete kaitse

Moller Baltic Import kaitseb kliendi andmeid, kasutades tänapäeva tehnoloogia võimalusi ning võttes arvesse esinevaid privaatsusriske ja Moller Baltic Importile mõistlikult kättesaadavaid korralduslikke, rahalisi ja tehnilisi ressursse, sealhulgas võttes järgmisi meetmeid:

 • tulemüür;
 • programmid sissemurdmise eest kaitsmiseks ja sissemurdmise avastamiseks;
 • muud kaitsemeetmed, võttes arvesse tehnika arengu ajakohaseid võimalusi.

Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad

Moller Baltic Import ei avalda kolmandatele isikutele kliendi isikuandmeid või mistahes teenuste osutamise ja lepingu kehtivuse ajal saadud teavet, sealhulgas teavet kliendi saadud kaupade ja teenuste kohta, välja arvatud:

 • kliendi selge ja üheselt mõistetava nõusoleku alusel;
 • õigusaktides ettenähtud isikutele nende põhjendatud taotluse alusel, õigusaktides sätestatud korras ja ulatuses;
 • õigusaktides sätestatud juhtudel Moller Baltic Importi seaduslike huvide kaitseks, näiteks kohtusse või muudesse riigiametitesse pöördumisel isiku vastu, kes on rikkunud Moller Baltic Importi seaduslikke huve.

Isikuandmete edastamine

Moller Baltic Import ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud niivõrd, kuivõrd see on vajalik mõislikuks äritegevuseks, seejuures tagades, et asjaomased kolmandad isikud järgivad isikuandmete konfidentsiaalsust ja tagavad kohase kaitse.

Moller Baltic Importil on õigus edastada isikuandmeid Moller Baltic Importi tarnijatele, alltöövõtjatele, strateegilistele partneritele ja muudele isikutele, kes osutavad Moller Baltic Importile ja klientidele abi äritegevuses koostöö tegemisel. Nendel juhtudel nõuab Moller Baltic Import andmete vastuvõtjatelt, et need kasutaksid saadud teavet ainult nendel eesmärkidel, milleks andmed edastati, ja kohaldatavate õigusaktide kohaselt.

Kolmandate riikide subjektide juurdepääs isikuandmetele

Moller Baltic Import ei edasta isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (väljapoole Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda).

Isikuandmete säilitamisaeg

Moller Baltic Import säilitab ja töötleb kliendi isikuandmeid seni, kuni esineb vähemalt üks järgmistest tingimustest:

 • ainult seni, kuni kehtib kliendiga sõlmitud leping või kuni kliendile osutatakse teenuseid;
 • andmed on vajalikud sel eesmärgil, milleks need on kogutud;
 • kuni on täielikult läbi vaadatud ja/või täidetud kliendi avalduse asjaolud;
 • kuni Moller Baltic Import või klient võib õigusaktides sätestatud korras teostada oma õiguspäraseid huve (näiteks esitada vastuväiteid või algatada kohtus haginõudeid);
 • kuni Moller Baltic Importil on juriidiline kohustus andmeid säilitada;
 • kuni kehtib kliendi nõusolek tema isikuandmete asjakohaseks töötlemiseks, kui andmete töötlemiseks ei ole muud õiguslikku alust.

Kui punktis 19 nimetatud asjaolud on lõppenud, siis kliendi isikuandmed kustutatakse. Kontrolljälgi säilitatakse vähemalt üks aasta alates nende tegemisest.

Juurdepääs isikuandmetele ja muud kliendi õigused

Kliendil on õigus saada õigusaktides sätestatud teavet tema isikuandmete töötlemise kohta.

Kliendil on õigusaktide kohaselt ka õigus taotleda Moller Baltic Importilt juurdepääsu oma isikuandmetele ning nõuda Moller Baltic Importilt isikuandmete täiendamist, parandamist või kustutamist või nende töötlemise piiramist või esitada vastuväiteid nende töötlemise kohta (sealhulgas selle andmetöötluse kohta, mida on tehtud Moller Baltic Importi õiguspärastes huvides), samuti on kliendil õigus taotleda andmete ülekandmist. Neid õigusi saab teostada niivõrd, kuivõrd andmetöötlus ei tulene Moller Baltic Importi kohustusest täita kehtivaid õigusakte ja kuivõrd see on äriühingu huvides.

Klient võib esitada oma õiguste teostamiseks taotluse järgmisel viisil:

 • kirjalikult Moller Baltic Importi Riia büroosse (aadress Duntes iela 3, Riia LV-1013) või posti teel;
 • e-posti teel, allkirjastades taotluse turvalise elektroonilise allkirjaga ja saates selle e-posti aadressil GDPR_Baltic@moller.lv.

Kui klient on saatnud aadressil Duntes iela 3, Riia LV-1013 taotluse oma õiguste teostamiseks, kontrollitakse tema isikusamasust, hinnatakse taotlust ja täidetakse see õigusaktide kohaselt.

Moller Baltic Import saadab kliendile vastuse tähtkirja teel kliendi märgitud kontaktaadressile või e-posti aadressile turvalise elektroonilise allkirjaga (kui taotlus on esitatud turvalise elektroonilise allkirjaga), võttes võimaluse korral arvesse seda vastuse saatmise viisi, mida klient on nimetanud.

Moller Baltic Import tagab andmete töötlemise ja kaitse nõuete täitmise õigusaktide kohaselt ning kliendi vastuväidete korral teeb sobivad toimingud, et vastuväited lahendada. Kui see siiski ei õnnestu, on kliendil õigus pöörduda järelevalveasutuse, s.o andmeinspektsiooni poole.

Kliendil on õigus saada üks tasuta koopia tema kohta Moller Baltic Importis töötlemisel olevatest isikuandmetest.

Selle dokumendi punktis 27 nimetatud teabe saamist ja/või kasutamist võib piirata, et vältida ebasoodsat mõju teiste isikute (sealhulgas Moller Baltic Importi töötajate) õigustele ja vabadustele.

Moller Baltic Import kohustub tagama isikuandmete õigsuse ning usaldab oma kliente, tarnijaid ja muid kolmandaid isikuid, kes edastavad isikuandmeid, et nende esitatud isikuandmed on täielikud ja õiged.

Kliendi nõusolek andmete töötlemiseks ja õigus nõusolek tagasi võtta

Klient annab isikuandmete töötlemiseks, mille õiguslik alus on nõusolek (näiteks äriteadete saamiseks, isikuandmete analüüsimiseks, kliendikaartide saamiseks), nõusoleku kirjalikult Moller Baltic Importi autosalongis või büroos kohapeal, Moller Baltic Importi kodulehel, mobiilirakendustes või muus kohas, kus Moller Baltic Import korraldab müügiüritusi.

Kliendil on õigus andmetöötluseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Seda saab teha samal viisil, nagu nõusolek anti, ja/või punktis 23 sätestatud korras. Sel juhul lõpetatakse andmetöötlus, mille aluseks on varem konkreetsel eesmärgil antud nõusolek, ja edaspidi asjaomaseid andmeid enam ei töödelda.

Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmetöötlust, mida tehti ajal, mil kliendi nõusolek veel kehtis.

Nõusoleku tagasivõtmisega ei saa lõpetada andmetöötlust, mis toimub muudel õiguslikel alustel.

Äriteated

Moller Baltic Import saadab äriteated Moller Baltic Importi ja/või kolmandate isikute teenuste kohta ning muud kokkulepitud teenuste osutamisega otseselt mitteseotud teated (näiteks kliendiküsitlused) õigusaktide sätete kohaselt või kliendi nõusoleku alusel.

Moller Baltic Import võib ühendust võtta, sealhulgas äriteadete edastamiseks, automaatsete kõnede või elektrooniliste sidevahendite kaudu.

Klient annab Moller Baltic Importi ja/või tema koostööpartnerite äriteadete saamiseks nõusoleku kirjalikult Moller Baltic Importi büroos kohapeal, Moller Baltic Importi kodulehel, mobiilirakendustes või muus kohas, kus Moller Baltic Import korraldab müügiüritusi.

Kliendi nõusolek saada äriteateid kehtib kuni selle tagasivõtmiseni (ka pärast teenuselepingu lõppemist). Klient võib igal ajal edasisest äriteadete saamisest keelduda, tehes seda ühel järgmisel viisil:

 • saates e-kirja aadressil GDPR_Baltic@moller.lv;
 • helistades telefoninumbril 6778 4270;
 • esitades Moller Baltic Importi büroos kirjaliku avalduse;
 • kasutades äriteates ette nähtud automaatset võimalust edasiste teadete saamisest keelduda, klõpsates keeldumise viitele asjaomase äriteate (e-kirja) lõpus.

Moller Baltic Import lõpetab äriteadete saatmise kohe, kui kliendi taotlust on töödeldud. Taotluse töötlus sõltub tehnoloogilistest võimalustest ja see võib aega võtta kuni kolm ööpäeva.

Kui klient avaldab küsitlustes arvamust ja jätab oma kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber), annab ta sellega nõusoleku, et Moller Baltic Import võib kliendi antud hinnanguga seoses neid kontaktandmeid kasutades temaga ühendust võtta.

Kodulehe vaatamised ja küpsiste töötlemine

Moller Baltic Importi kodulehed võivad kasutada küpsiseid.

 • Küpsis on väikesemahuline fail, mis salvestatakse kasutaja arvutisse, et kasutajat tuvastada ja lihtsustada tal veebisaidi kasutamist. Internetibrauserit saab seadistada nii, et see hoiatab klienti küpsiste kasutamisest ja võimaldab tal valida, kas ta nõustub neid vastu võtma. Küpsistest keeldumine ei takista klienti veebisaiti kasutamast, kuid see võib piirata veebisaidi kasutamise võimalusi.
 • Moller Baltic Importi kodulehele võidakse paigutada linke selliste kolmandate isikute kodulehtedele, kellel on omad kasutustingimused ja isikuandmete kaitse nõuded, mille täielikkuse eest Moller Baltic Import SE ei vastuta.

Muud tingimused

Moller Baltic Importil on õigus privaatsuspõhimõtteid muuta ja täiendada ning teha need klientidele kättesaadavaks Moller Baltic Importi kodulehe kaudu.

Moller Baltic Import säilitab privaatsuspõhimõtete varasemad versioonid ja need on kättesaadavad äriühingu kodulehel.

Your browser is outdated!

Please get a decent browser here or there